Privacyverklaring

1.   Inhoud
Deze privacyverklaring wordt beheerd door Eteha Papendrecht B.V. (hierna Eteha Slangtechniek genoemd). Wij waarderen uw interesse in ons bedrijf, producten en diensten. Eteha Slangtechniek erkent het belang van uw privacy. Deze privacyverklaring beschrijft de verwerkingsdoeleinde van de gegevensverwerking van Eteha Slangtechniek en uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens.

2.   Verwerkingsverantwoordelijke
Eteha Papendrecht B.V., gevestigd aan de Ketelweg 89, 3356 LD Papendrecht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Telefoon: 088 - 66 55 800 | E-mail: administratie@eteha.nl | Website: www.eteha.nl

3.   Persoonsgegevens die wij verwerken
Eteha Slangtechniek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Mobiele nummer zakelijk
- E-mailadres zakelijk

4.   Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Eteha Slangtechniek verzameld en verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens over politieke gezindheid, religieuze overtuigingen, ras of gegevens over gezondheid of seksleven) via het bedrijf.

5.   Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Eteha Slangtechniek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Eteha Slangtechniek analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
  • Eteha Slangtechniek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

6.   Geautomatiseerde besluitvorming
Eteha Slangtechniek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Eteha Slangtechniek) tussen zit.

7.   Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Eteha Slangtechniek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Persoonsgegevens debiteuren en crediteuren  >  Minimaal 7 jaar  >  Wet op de Rijksbelasting
  • Debiteuren- en crediteurenadministratie  >  Minimaal 7 jaar  >  Wet op de Rijsbelasting
  • Sollicitatieprocedure  >  Maximaal 4 weken  >  Vrijstellingsbesluit Wbp (artikel 5)

8.   Delen van persoonsgegevens met derden
Eteha Slangtechniek verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Eteha Slangtechniek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

9.   Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Eteha Slangtechniek gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

10.  Verzameling van persoonsgegevens via de website
Eteha Slangtechniek verzameld gegevens van u op het moment dat u deze achter laat op onze website. Als u een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als de aard van het formulier of de inhoud van u e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het beantwoorden van uw vragen en om de service te kunnen blijven leveren.

10.1  Sollicitatieformulier
Voor het solliciteren op openstaande functies of voor een open sollicitatie verwerken wij persoonsgegevens die nodig zijn om de sollicitatieprocedure te voltooien. Om uw privacy te garanderen worden uw persoonsgegevens volgens artikel 5 vrijstellingsbesluit Wbp uiterlijk 4 weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd verwijderd, tenzij de persoonsgegevens met toestemming van de betrokkene gedurende een jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure worden bewaard. De persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden.

11.  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Eteha Slangtechniek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@eteha.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek .

Eteha Slangtechniek wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

12.  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Eteha Slangtechniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze afdeling administratie via administratie@eteha.nl of telefonisch via 088 - 66 55 800.

13.  Amendementen
Eteha Slangtechniek behoudt zich het recht voor om secties van deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Raadpleeg deze verklaring van tijd tot tijd voor eventuele wijzigingen.

Contact

Openingstijden
Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17:30 uur. Heeft u een spoedgeval na sluitingstijd? Wij helpen u graag. Bel naar 088 - 66 55 800, druk op 1 en u wordt doorverbonden met een van onze medewerkers.

Stel een vraag

Versturen